Muğla Haberleri
HABER

Muhammet Tokat'tan Milas Tuzla Lagünü açıklaması

Muğla | Haber | News

Ve nihayet Tokat da konuştu

Yalçın Çakır videoları


Gümüşlük Haber Ajansı (GHA) - 29 Mart 2022 - Ve nihayet Tokat da konuştu / And finally Tokat also spoke

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın ve çevrecilerin karşı çıktığı Milas Tuzla Lagünü'ne yapılan projeye yapı ruhsatı veren Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat'tan "açıklamalar" geldi.

Milas ilçesi sınırları içerisinde yer alan Bargilya Tuzla Sulak Alanı ve Sarıçay Deltası arasında kalan bölgede hayata geçirilmek istenen "Turizm Kenti Projesi"nde yeni gelişme yaşandı. Çevre örgütleri, Muğla Çevre Platformu (MUÇEP), STK'lar, DKÖ'ler, meslek örgütleri, Bodrum Yurttaş İnsiyatifi, TMMOB ve çevreci yapıların ısrarla karşı çıktıkları hatta itiraz davası açtıkları projeye yapı ruhsatının Milas Belediyesi'nce verildiği inşaatı yapan şirketlerin KAP'a yaptığı açıklamada ortaya çıkmıştı.

Projenin tanıtımında Bodrum markasının kullanılmasına çok sert ifadelerle karşı çıkan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras daha sonra yaptığı açıklamalarla da projenin doğaya ciddi zararlar vereceğini söyledi. Aras projenin, kuş türlerini yok edeceğini, su kaynaklarının halka ait olduğunu iddia edip, "özetle size demek istediğim, biz bu olup bitenleri görmemezlikten gelmeyiz, gelmeyeceğiz" demişti.

Tüm bu gelişmeler olurken proje sahibi şirketlerin KAP'a yaptıkları açıklamada dev inşaatın yapı ruhsatının alındığı ve ruhsatın Milas Belediyesi tarafından verildiği anlaşıldı. Bu açıklamayla gözler Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat'a döndü. Ve Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat belediye binası önünde bir kamuoyu açıklaması yaptı.

Muhammet Tokat'tan Milas Tuzla Lagünü açıklaması

Muhammet Tokat'tan Milas Tuzla Lagünü açıklaması

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat'ın açıklamasına CHP Muğla İl Başkanı Adem Zeybekoğlu, CHP Milas İlçe Başkanı Tüze Çetinkaya, CHP Bodrum İlçe Başkanı Halil Karahan, CHP Yatağan İlçe Başkanı Mehmet Kemiksiz, CHP Ula İlçe Başkanı Hüseyin Özcan, İYİ Parti Milas İlçe Başkanı Kasım Özkan ile bazı STK ve oda temcilcileri katıldı.

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, bu güne kadar çevreye duyarlı bir yaklaşım ve çevre bilinciyle çalıştığını ifade ederek, "Sırf görevimizin bize yüklediği sorumluluklar noktasında farklı düşünüyoruz ya da süreçlerin işletilmesindeki tarz farklılıklarından dolayı hiç kimse bizleri çevre düşmanlığı ve hainlikle suçlayamaz" diye konuştu.

İşte o açıklamanın tamamı;

VİDEO

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat'ın açıklaması aşağıda;

"Son günlerde Milas ilçesi, Dörttepe Mahallesi Hasanbağ mevkiinde bulunan bir parsel ile ilgili Belediyemizce verilen yapı ruhsatı hakkında kamuoyunda ciddi eleştiri ve tartışmalar yaşanmaktadır. Bu konuda gerek basın ve gerekse sosyal medya yolu ile birçok kişi ve kurum açıklamalarda bulunmuştur. Açıklamalarda gösterilen çevre duyarlılığı için teşekkür ediyoruz. Yapılan tüm açıklamaları yakından izledik ve demokratik çerçevede olgunlukla karşıladık. Bizim de hem kişi hem de temsil ettiğimiz kurum olarak bölgemiz ile ilgili aynı duyarlılık içinde olduğumuzun bilinmesini istiyoruz. Eleştirilere yanıt verme adına bir açıklama yapma zorunluluğumuz doğmuştur. Geldiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Söz konusu inşaat ruhsatı verilen taşınmazın bulunduğu bölge Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından 09/3/1994 tarihinde onaylanan 1/25.000 ölçekli Didim-Güllük-Akbük Çevre Düzeni Planı değişikliği ile planlama kapsamına alınmıştır.

Bu plana göre Milas Belediye Meclisi 1994 yılında 1/5000 lik nazım imar planı ve 1997 yılında 1/1000 ölçekli uygulama imar planını onaylamıştır. Bahse konu taşınmazların bulunduğu alana esas 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Madde uygulaması 2007 yılında yapılmış; böylece plana esas kamuya terk edilmesi gereken alanların kamu eline geçmesi sağlanmıştır.

Proje alanının bulunduğu bölgede 1/100.000 ölçekli ÇEVRE DÜZENİ PLANI, ilgili Bakanlıkça ve 1/25.000 ölçekli MUĞLA NAZIM İMAR PLANI ise Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylanmış olup, bu bölgenin planları bu planlarda da görülmektedir. 1/100.000’lik planın plan notlarının 7.7 maddesinde 'Bu planın onama tarihinden önce mevzuata uygun olarak onaylanmış mevzii imar planları geçerlidir' hükmü bulunmaktadır. 1/25.000’lik Nazım İmar planının 4.5.plan notunda ‘Bu planın onaylanmasından önce dönemin mevzuatına, planlama ilkelerine ve üst ölçek planlarına uygun olarak onaylanmış olan imar planları,bu planda gösterilmemiş dahi olsa yürürlüktedir' denmektedir.

Planlama bölgesindeki Sulak Alan Mutlak Koruma Alanı içerisindeki bir bölgenin doğal sit alanı olarak, aynı zamanda bir başka kısmının da arkeolojik sit alanı olarak belirlenmesi sebebi ile 2019 yılında 644 sayılı KHK’nın 13/A maddesi uyarınca KORUMA AMAÇLI 1/5000 ve 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANLARI onaylanmıştır. Ayrıca 2019 yılında bahse konu proje alanı içerisinde kalan tampon bölge, Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan olarak tescillenmiştir. Tescillenen alan Dörttepe ve Boğaziçi Mahallelerinin önemli kısmını da içine alan geniş bir bölgeyi kapsamaktadır.

Turizm Kenti olarak isimlendirilen bu alandaki ÇED süreci 2007 yılında başlamıştır. Değişik nedenlerde durdurulmuş olan bu süreç, 2021 yılında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ÇED olumlu kararı verilerek tamamlanmıştır. Cumhurbaşkanlığı’nın 1 Nolu Kararnamesinin 109. maddesine göre bu alandaki imar kanununa esas yapılacak iş ve işlemler ile ilgili yetki, ilgili bakanlık ve kurumlara geçmiştir. Bölge ile ilgili imar planları hakkında herhangi bir iptal ve durdurma kararı yoktur.

Tarafımızca verilen yapı ruhsatı, projenin 1.etabınının yalnızca tek parselini kapsamaktadır. Bu parsel 6501 parsel olup 21 blok, 1 adet Sosyal Tesis ve 1 adet istinat duvarını kapsamaktadır. İmar durum belgesinin verilmesi ile bu yapı ruhsatı arasında yaklaşık 7 aylık bir zaman geçmiştir. Bu süre içinde konu Belediyemizce çok yönlü olarak araştırılmış ve tartışılmıştır. Bu araştırma ve tartışma süreci içinde ilgili kurum, STK ve odalarla sürekli istişare halinde bulunulmuştur. Bu kişi ve kuruluşların –mazereti olanlar dışında- önemli kısmı şu an buradadır. Yapı ruhsatı verilirken ilgili kanun ve yönetmeliklerin aradığı tüm işlemler titizlikle yerine getirilmiştir.

1 Nolu Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 410/d maddesi gereğince sulak alan ilan edilen bölgelerin korunması, yönetimi, geliştirilmesi, işletilmesi ve işlettirilmesi görevi Tarım ve Orman Bakanlığı’na verilmiştir. Bu sebepten ve yasal zorunluluktan dolayı ruhsat verilmeden önce, mimari proje imar durum belgesi ve tapu eklenerek Tarım ve Orman Bakanlığı 4. Bölge Müdürlüğü’ne görüş sorulmuştur. İlgili yerden 04/03/2022 tarih 4752371 sayılı yazı ile uygun görüş verilmiştir.

Yine Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü’nden gelen 10/01/2022 tarih 44237 sayılı Su ve Kanalizasyon Durum Belgesi ruhsat verilmesinde bir sakınca olmadığını belirtmiştir.

Bu belgelerden herhangi biri olumsuz olsaydı bizim kesinlikle yapı ruhsatı düzenlememiz mümkün değildi.

Yukarıdaki açıklamalardan anlaşılacağı üzere 1994 yılından beri süre gelen bir süreç vardır. Bu sürecin sonunda tüm aşamalar geçilmiş, iş yapı ruhsatı talebi ile önümüze gelmiştir. Yani bu durumda biz sürecin son halkasıyız. 3194 sayılı İmar Kanununun 22/2. maddesi: 'Belediyeler veya Valiliklerce ruhsat ve ekleri incelenerek eksik ve yanlış bulunmuyorsa müracaat tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde yapı ruhsatiyesi VERİLİR' hükmünü getirmiştir. Buradaki hüküm kesinlik arzetmektedir; idareye bir takdir yetkisi bırakmamaktadır. Yani yapılan ruhsat başvurusunda her hangi eksik ve hata yok ise idare bu ruhsatı düzenlemek zorundadır. Buna aykırı davranış suçtur. Ayrıca Belediyemiz açısından tazminat yükümlülüğü doğurur. Bunun ile ilgili Danıştay 6. Dairenin 2013/3657 Esas, 2017/4335 Karar sayılı ve 31/05/2017 tarihli kararını örnek olarak gösterebiliriz.

Ayrıca ÇED Yönetmeliğinin 6-3 maddesine göre ÇED olumlu kararı durdurulmadığı ya da iptal edilmediği sürece ruhsat işlemlerinin durdurulması mümkün değildir.

Kamuoyu tarafından şunun da bilinmesini isteriz ki; 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 97/h maddesi gereğince Belediyemizce 2 ay içinde ruhsat verilmemesi durumunda yetki tamamen ilgili bakanlığa geçmektedir. Bu durumda Milas Belediyesi tamamen sürecin dışında kalmaktadır. Bakanlıktan ruhsatın hangi içerik ve şartlarda geleceğini kimse bilemez. Milas Belediyesi’nin süreç dışında kalmasının çevresel etkilere ve Milas halkına hiçbir yararı yoktur. Bakanlık, ruhsatı vereceği gibi Belediye görevlileri hakkında soruşturma da başlatabilir.

Yani kısaca konunun belediyemizce tartışılma ve araştırma süreci sonunda bir hukuki mütalaaya gereksinim olmuş; yapılan istişareler sonunda hukuki görüşümüz olarak bu aşamada ruhsat verilmesinin zorunluluğu sonucuna varılmıştır.

Bahse konu bölge ile ilgili toplumun bilmesinin yararlı olacağını düşündüğümüz ve özellikle belirtmemiz gereken iki temel nokta daha var:

1- Bu bölge 2012 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile Turizm alanı ilan edilmişti. Bu kararla Milas Belediyesinin tüm planlama yetkileri elinden alınmıştır. Bizzat benim talimatımla Hukuk İşleri Müdürlüğü tarafından bu karara karşı Danıştay 14. Dairesi’nde dava açılmıştır. Mahkeme 15/10/2015 tarihli 2012/4120 Esas ve 2015/7472 Karar sayılı kararı ile davamızı kabul etti. Daha sonra bu karar Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu tarafından onandı ve kesinleşti. Biz, bu davayı, turizme karşı olduğumuz için değil; bölgenin özellikleri de düşünüldüğünde Milas Belediyesi’nin planlama yetkilerini yeniden geri alması ve sürecin içerisinde kalmasını sağlamak amacı ile açtık. Şimdi, yapı ruhsatı verirken de yasal zorunluluk yanında, Milas Belediyesi’ni sürecin içinde tutabilme çabası içindeydik.

2- En çok göz ardı edilen ve eleştiriye konu olan, ÇED olumlu kararına karşı dava açıp açmadığımız hususudur. Arkadaşlar, bu konuda biz de çok duyarlıyız. Söz konusu ÇED olumlu kararının iptali için TMMOB’nin açmış olduğu iptal davasına, TMMOB yanında müdahil olunması talimatını Hukuk İşleri Müdürlüğü’ne bizzat ben verdim. Hatta bu davada TMMOB ile beraber hareket edilmesinde ayrıca bir yarar gördüm. Yani özellikle TMMOB ile yürümek istedim. Söz konusu dava Muğla 3. İdare Mahkemesinin 2021/762 Esas numarası ile görülen davadır. Mahkeme 02/02/2022 tarihli ara kararı ile oy birliği ile davacı TMMOB yanında müdahilliğimize karar vermiştir. Bu ara kararını size gösteriyorum. Hal böyleyken bazı TMMOB temsilcilerinin, bu konudaki beyanlarımızın yalan olduğu ve tekzip edecekleri yönündeki değerlendirmelerini anlamakta güçlük çekiyorum.

3- Bugüne kadar konu hakkında beyanatta bulunmadık. Ama daha ortada hiçbir şey yokken ve hatta projeyi görmeden körü körüne karşı duruşları isabetli bulmadığımı ifade etmeye çalıştım. Bu konu da farklı yerlere evrildi…

Ruhsatın verilmesi ile ilgili mevzuatı ve süreci yukarıda açıkladık. Ruhsat verilmesi bizim açımızdan dava sürecini etkilemeyecektir. Davanın kazanılması için biz de elimizden gelen katkı ve mücadeleyi veriyoruz ve vereceğiz. Dava ile ilgili TMMOB’nin avukatı ile istişare halindeyiz. Söz konusu ÇED olumlu kararının mahkemece iptal edilmesi halinde yeni bir hukuki durum oluşacağından biz de derhal yapı ruhsatını iptal edeceğiz.

Süreç ve durum böyle iken hakkımızda yöneltilen itham ve eleştirilerin çok ağır olduğu kanaatindeyim. Ben bir Milas sevdalısıyım… Yaşantımın yaklaşık 35 yılı, değişik platformlarda, çevreden yana tutum takınan çalışmalarla geçti. Çevre duyarlılığımız herkes tarafından bilinir. Daha öğrencilik yıllarımızda termik santrallerine karşı yaptığımız mücadele yaşantımın ilerleyen dönemlerinde yeni boyutlar kazanarak hep sürdü. Muğla Barosu’nda temsilci ve yönetici olarak çalıştığımız dönemlerde, Baronun açtığı çevre ile ilgili davalarda hep katkım olmuştur. Hatta mesleğe ilk başladığımız yıllarda Milas Çevre Dayanışma Koruma Derneği’nin kuruluş ve çalışmalarında öncülük yaptım. Avukatlık mesleğimi yaparken gönüllü olarak birçok dava ve eyleme katılıp destek verdim. Belediye Başkanlığı görevine seçildikten sonraki süreçteki anlayış ve tutumumuz da yakından bilinmektedir. Bu konuda katkı ve desteklerinden dolayı Belediye Meclis üyelerimize ve çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.

Hatırlatma anlamında birkaç örnek vermek gerekirse ;

· İlçemizin Kazıklı-Kuzyaka ve Avşar Mahallelerini kapsayan Jeotermal arama ruhsatı talepleri meclisimizce üç ayrı kararda oy birliği ile red edilmiştir. Bu karar Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına gönderilmiştir.

· Tuzabat Mahallemizde bal ormanlarını yok edecek, boksit ocağı genişlemesi için ÇED gerekli değildir kararına karşı Muğla 3. İdare Mahkemesinin 2021/550 Esas sayılı dosyası ile dava açtık. Ayrıca köylünün de birleşerek dava açmasına öncülük ettik ve destekledik. Sonuç olarak karar iptal edildi.

· Kemikler Mahallemizde dekoratif taş ocağı için verilen ÇED gerekli değildir kararına karşı Muğla 3. İdare Mahkemesinin 2021/1200 Esas sayılı dosyası ile iptal davası açtık. Dava devam etmektedir.

· Akbelen ormanlarının korunmasına yönelik olarak Dernek tarafından Muğla 1. İdare Mahkemesinin 2021/563 Esas sayılı dosyasına müdahale talebinde bulunduk ve talebimiz mahkemece kabul edildi.

· Kıyıkışlacık’ta yapılması planlanan Yük Tahmin ve Tahliye iskelesi için ÇED gerekli değildir kararına karşı Muğla 3. İdare Mahkemesinin 2021/132 Esas sayılı dosyası ile dava açtık.Ankara’daki ÇED toplantısında görüşü sorulan yirmiye yakın kurum içinde Kıyıkışlacık halkı yanında tavır alan tek kurum bizdik.

· Zeytinlik Alanları madencilik faaliyetlerine açan ve Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı tarafından resmi gazetede yayınlanan yönetmeliğin iptali için Danıştay’da dava açtık.

· Yeniköy ve Kemerköy Termik Santralleri için 1003,90 Ha’lık alan için birinci sınıf gayri sıhhi müessese(GSM) işyeri açma ve çalışma ruhsatı talebi Belediye meclisimizce oy birliği ile red edilmiştir. Bu talep Kısırlar, Alaçam, Çamköy, Hasanlar, Sögütçük, Karacahisar mahalleleri ile Muğla-Milas-Bodrum Fesleğen Kültür Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesini kapsamaktadır. (Akbelen ormanları da bu alan içerisinde kalmaktadır.)

· 2021 yılı içerisinde yaşadığımız yangınlar tarihimizin en önemli felaketi idi. Özellikle Kuyucak, Kıyıkışlacık ve Ören bölgemizde günlerce devam eden yangınlar doğamıza çok büyük zararlar verdi. Gerek şahsım ve gerekse kurumum adına bu süreçte göstermiş olduğumuz gayret ve feryadımız sadece ülkemizde değil tüm dünyada izlendi.

Nerede doğayı ve çevreyi tehdit eden bir durum varsa Milas Belediyesi olarak biz oradayız. Durum böyleyken hakkımızda ileri sürülen ağır itham ve eleştirileri kabul etmiyorum. Çevresel konularda biz de elimizden gelen mücadeleyi vermekteyiz.

Sırf görevimizin bize yüklediği sorumluluklar noktasında farklı düşünüyoruz ya da süreçlerin işletilmesindeki tarz farklılıklarından dolayı hiç kimse bizleri çevre düşmanlığı ve hainlikle suçlayamaz.

Hele hele hayatı hukuk ve demokrasi mücadelesiyle geçen biri olarak; hiç kimse bizleri belli kişi ve guruplarla ilişkilendiremez. 55 yıla yaklaşan yaşantımın nerede ise tamamına yakın kısmını Milas’ta geçirdim. Sosyal, Kültür, Sanat, Hukuk, Spor, Siyaset,Emek ve Çevre alanlarında dolu dolu geçen bu ömrümü Milas halkı yakından bilmektedir. Yaşamım tüm açıklığı ile toplumun önünde geçmiştir. Gördüğüm kadarıyla bu ithamlar artık bir çevre mücadelesini aşmış, başka bir yöne evrilmiştir. Yine de toplumun güven ve desteğini hissetmek bu dönemde iraz da olsa üzüntümüzü hafifletmektedir.

Çevresel konularda yaptığımız çalışma ve destekler nedeni ile soruşturmalara ve şikayetlere maruz kalan bir yerel yönetici olarak yazılan çizilenleri hak etmiyorum.

· Muçep’in Güllük etkinliğine katılmak için Milas Kent Konseyi’nin araç talebini karşıladığımız gerekçesi ile Muğla Valiliğince soruşturmaya tabi tutuldum ve hakkımızda Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

· Akbelen ormanında bekleyen köylülere çadır desteği verdiğimiz için defalarca şikayet edildik.

· Yangınlardaki yardım faaliyetleri için hakkımızda soruşturma açıldı.

· Akbelen ormanına Bodrum Belediyesi’nden gönderilen konteynırın kurulumuna verdiğimiz destek için de soruşturmaya tabi tutulduk. Çünkü şikayet için çekilen fotoğraftaki araç ve personelin üzerinde Milas Belediyesi yazıyordu.

Çevreye ve çevrecilere verdiğimiz destek nedeni ile bu kadar soruşturma ve saldırıya maruz bırakılır iken çevre düşmanı ilan edilmek; akıllara zarar, vicdanları yaralayan bir durumdur. Hiç şüphe yok ki bu süreçte en yakınlarımızın bizlere dönük açıklama ve güvensiz yaklaşımları beni daha da derinden yaralamıştır.

Süreci takip etmeye devam ediyoruz. Üzerimize düşen görev ve sorumlulukların bilincindeyiz. Bize ve ekibimize güvenmenizi ve desteğinizi bekliyoruz. Bizi anlayan ve destek veren herkese yürekten teşekkür ediyorum.

Muhammet Tokat'tan Milas Tuzla Lagünü açıklaması 2

Muhammet Tokat'tan Milas Tuzla Lagünü açıklaması

Gümüşlüğün yeni haber sitesi yayında

https://www.gumuslukhaber.com

BURAYA TIKLAYIN

ENGLISH

And finally Tokat also spoke

"Explanations" came from Milas Mayor Muhammet Tokat, who gave the building permit for the project to the Milas Tuzla Lagoon, which Ahmet Aras and environmentalists opposed.

There has been a new development in the "Tourism City Project", which is intended to be implemented in the region between the Bargilya Tuzla Wetland and Sarıçay Delta, located within the borders of Milas district. Environmental organizations, Muğla Environment Platform (MUÇEP), NGOs, NGOs, professional organizations, Bodrum Citizens' Initiative, TMMOB and environmentalist structures insistently oppose and even file an objection lawsuit for the project, which the construction companies were given by Milas Municipality, to the Public Disclosure Platform. appeared in his statement.

Bodrum Mayor Ahmet Aras, who strongly opposed the use of the Bodrum brand in the promotion of the project, said in his later statements that the project would cause serious damage to the nature. Aras claimed that the project would destroy bird species and that the water resources belong to the public and said, "In short, I mean to you, we do not ignore what is happening, we will not."

While all these developments were taking place, it was understood that the construction license of the giant construction was obtained and the license was given by the Milas Municipality, in the statement made by the project owner companies to the Public Disclosure Platform. And with this statement, eyes turned to Milas Mayor Muhammet Tokat. And finally, Milas Mayor Muhammet Tokat made a public statement in front of the municipality.

In the statement of Milas Mayor Muhammet Tokat, CHP Muğla Provincial President Adem Zeybekoğlu, CHP Milas District President Tüze Çetinkaya, CHP Bodrum District President Halil Karahan, CHP Yatağan District President Mehmet Bonesiz, CHP Ula District President Hüseyin Özcan, IYI Party Milas District President Kasım Özkan and some NGOs and chamber representatives.

Milas Mayor Muhammet Tokat stated that he has been working with an environmentally sensitive approach and environmental awareness until today, and said, "We think differently in terms of the responsibilities that our duty imposes on us, or because of the differences in style in the operation of the processes, no one can accuse us of environmental enmity and treason."

Here is the full statement;

Milas Mayor Muhammet Tokat's statement is below;

"Recently, there have been serious criticisms and discussions in the public about the construction license given by our Municipality for a parcel located in the Hasanbağ area of ​​Dorttepe Mahallesi in Milas district. Many people and institutions have made statements on this subject both through the press and social media. Thank you for the environmental awareness shown in the statements. We followed all the statements made closely and welcomed them with maturity in the democratic framework. We want it to be known that we, both as individuals and as the institution we represent, have the same sensitivity about our region. We have had to make a statement in order to respond to the criticisms. I thank you all for coming. .

The area where the said real estate is located has been included in the planning scope with the 1/25.000 scaled Didim-Güllük-Akbük Environmental Plan amendment approved by the Ministry of Public Works and Settlement on 09/3/1994.

According to this plan, Milas Municipal Council approved the 1/5000 scale master development plan in 1994 and the 1/1000 scale implementation development plan in 1997. The implementation of Article 18 of the Zoning Law No. 3194, which is based on the area where the subject immovables are located, was made in 2007; Thus, it has been ensured that the areas that should be left to the public, which are the basis of the plan, are in the hands of the public.

In the region where the project area is located, 1/100,000 scale LANDSCAPE PLAN has been approved by the relevant Ministry and 1/25,000 scaled MUĞLA MASTER ZONING PLAN has been approved by Muğla Metropolitan Municipality, and the plans of this region are also seen in these plans. In article 7.7 of the plan notes of the 1/100,000 plan, there is a provision that 'The local development plans approved in accordance with the legislation before the approval date of this plan are valid'. In the 4.5.plan note of the 1/25.000 Master Development Plan, it is stated that 'The development plans that were approved in accordance with the legislation of the period, planning principles and upper scale plans before the approval of this plan are in effect even if they are not shown in this plan'.

1/5000 and 1/1000 SCALE FOR PROTECTION pursuant to Article 13/A of Decree Law No. ZONING PLANS have been approved. In addition, in 2019, the buffer area within the mentioned project area.

The region is registered as a Wetland of National Importance. The registered area covers a large area that includes a significant part of Dörttepe and Boğaziçi Neighborhoods.

The EIA process in this area, which is called the Tourism City, started in 2007. This process, which was stopped for various reasons, was completed in 2021 by the Ministry of Environment, Urbanization and Climate Change with an EIA positive decision. According to Article 109 of the Presidency's Decree No. 1, the authority regarding the works and transactions to be made as a basis for the zoning law in this area has passed to the relevant ministries and institutions. There is no cancellation or suspension decision regarding the zoning plans related to the region.

The building permit given by us covers only one parcel of the 1st phase of the project. This parcel is 6501 parcel and includes 21 blocks, 1 Social Facility and 1 retaining wall. A period of approximately 7 months has passed between the issuance of the zoning status certificate and this building permit. During this period, the subject was investigated and discussed in many ways by our Municipality. During this research and discussion process, there was constant consultation with relevant institutions, NGOs and chambers. A significant part of these people and organizations –except those who have excuses- are here now. All the procedures required by the relevant laws and regulations while issuing the building permit were meticulously fulfilled.

In accordance with Article 410/d of the Presidential Decree No. 1, the task of protecting, managing, developing, operating and operating the wetland areas has been given to the Ministry of Agriculture and Forestry. For this reason and due to legal obligation, before the license was granted, the architectural project zoning status certificate and the title deed were attached and the opinion of the 4th Regional Directorate of the Ministry of Agriculture and Forestry was asked. Appropriate opinion was given with the letter numbered 4752371 dated 04/03/2022 from the relevant place.

Again, the Water and Sewerage Status Certificate dated 10/01/2022 and numbered 44237 from the Muğla Metropolitan Municipality General Directorate of MUSKİ stated that there is no harm in issuing a license.

If any of these documents were negative, it would not be possible for us to issue a building permit.

As can be understood from the explanations above, there is a process that has been going on since 1994. At the end of this process, all stages have been passed, and the business has come before us with a request for a building permit. So in this case, we are the last link of the process. 22/2 of the Zoning Law No. 3194. Article: 'If the license and its annexes are examined by the municipalities or governorships and if there is no missing or wrong, the construction license will be given within 30 days at the latest from the application date'. The provision here is precise; It leaves no discretion to the administration. In other words, if there is no deficiency or error in the license application, the administration has to issue this license. Violation of this is a crime. It also creates a liability for compensation for our Municipality. As an example, we can cite the decision of the 6th Chamber of the Council of State, numbered 2013/3657 Main, Decision 2017/4335 and dated 31/05/2017.

In addition, according to article 6-3 of the EIA Regulation, it is not possible to stop the license processes unless the positive decision of the EIA is stopped or cancelled.

We want the public to know that; In accordance with Article 97/h of the Presidential Decree No. 1, if our Municipality does not issue a license within 2 months, the authority completely passes to the relevant ministry. In this case, Milas Municipality is completely out of the process. No one knows under what conditions and under what conditions the license will come from the Ministry. The fact that Milas Municipality is excluded from the process does not benefit the environmental effects and the people of Milas. The Ministry may initiate an investigation against municipal officials as well as granting the license.

In short, at the end of the discussion and research process of the subject by our municipality, a legal opinion was needed; At the end of the consultations, it was concluded that, as our legal opinion, it is necessary to grant a license at this stage.

There are two more basic points that we think would be useful for the community to know about the region in question and that we should especially mention:

1- This region was declared a tourism area in 2012 with the decision of the Council of Ministers. With this decision, all planning powers of Milas Municipality were taken away. A lawsuit was filed in the 14th Chamber of the Council of State against this decision by the Directorate of Legal Affairs on my own instruction. The court accepted our case with its decision numbered 2012/4120 and Decision 2015/7472 dated 15/10/2015. Later, this decision was approved and finalized by the General Assembly of the Administrative Case Chambers of the Council of State. We bring this case not because we are against tourism; Considering the characteristics of the region, we opened it in order to ensure that Milas Municipality regains its planning powers and stays within the process. Now, we were trying to keep the Municipality of Milas in the process, in addition to the legal obligation, while giving the building permit.

2- Whether we have filed a lawsuit against the EIA positive decision, which is the most ignored and criticized.

method. Friends, we are also very sensitive about this issue. I personally gave the order to the Legal Affairs Directorate to be involved in the annulment lawsuit filed by TMMOB for the cancellation of the said EIA positive decision. In fact, I saw a benefit in acting together with TMMOB in this case. So I especially wanted to walk with TMMOB. The case in question is the case pending with the 3rd Administrative Court of Muğla with the base number 2021/762. With its interim decision dated 02/02/2022, the court unanimously decided to intervene with the plaintiff TMMOB. I'm showing you this interim decision. And yet, I find it difficult to understand the evaluations of some TMMOB representatives that our statements on this matter are false and that they will rebut it.

3- To date, we have not made a statement on the subject. But I tried to express that I did not find it appropriate to blindly oppose the project even when there was nothing and even without seeing the project. This issue has also evolved in different places…

We have explained the legislation and process regarding the issuance of the license above. Granting a license will not affect the litigation process on our part. We are giving our best contribution and struggle to win the case, and we will. We are in consultation with the lawyer of TMMOB regarding the case. If the said EIA positive decision is canceled by the court, a new legal situation will arise and we will immediately cancel the building permit.

While the process and the situation are like this, I am of the opinion that the accusations and criticisms directed against us are very heavy. I am a Milas lover… About 35 years of my life have been spent working on different platforms, taking a pro-environmental stance. Our environmental awareness is known by everyone. Our struggle against thermal power plants in our student years has always continued, gaining new dimensions in the later stages of my life. When we worked as a representative and manager at the Muğla Bar Association, I always contributed to the environmental lawsuits filed by the Bar Association. In fact, I pioneered the establishment and activities of the Milas Environmental Solidarity Protection Association in the years when we first started the profession. While I was working as a lawyer, I voluntarily participated in many cases and actions and supported them. Our understanding and attitude in the process after being elected as the mayor is well known. I would like to thank our City Council members and colleagues for their contribution and support in this matter.

To give a few examples as a reminder;

· Geothermal exploration license requests covering Kazıklı-Kuzyaka and Avşar Districts of our district were unanimously rejected by our council in three separate resolutions. This decision was sent to Muğla Governorship Investment Monitoring and Coordination Presidency.

· We have filed a lawsuit with the file numbered 2021/550 of the Muğla 3rd Administrative Court against the decision that an EIA is not required for the expansion of the bauxite quarry, which will destroy the honey forests in our Tuzabat District. We also pioneered and supported the villagers to unite and file a lawsuit. As a result, the decision was annulled.

· Against the decision that the EIA is not required for the decorative stone quarry in our Bones Neighborhood, we filed an annulment case with the file numbered 2021/1200 of the Muğla 3rd Administrative Court. The case is ongoing.

· We requested an intervention by the Association in the file numbered 2021/563 of Muğla 1st Administrative Court for the protection of Akbelen forests, and our request was accepted by the court.

· We filed a lawsuit against the decision that EIA is not required for the Load Estimation and Evacuation pier planned to be built in Kıyıkışlacık, with the file numbered 2021/132 of the Muğla 3rd Administrative Court. tot.

We have filed a lawsuit at the Council of State for the annulment of the regulation published in the Official Gazette by the Ministry of Energy and Natural Resources, which opens the olive groves to mining activities.

· The request for a first class non-sanitary establishment (GSM) business and working license for an area of ​​1003,90 Ha for Yeniköy and Kemerköy Thermal Power Plants was unanimously rejected by our City Council. This request covers the Kısır, Alaçam, Çamköy, Hasanlar, Sögütçük, Karacahisar neighborhoods and Muğla-Milas-Bodrum Basil Culture, Tourism Conservation and Development Zone. (Akbelen forests are also in this area.)

The fires we experienced in 2021 were the most important disaster in our history. Especially in Kuyucak, Kıyıkışlacık and Ören regions, the fires that continued for days caused great damage to our nature. Our efforts and cries during this process, both on behalf of myself and my institution, were observed not only in our country but also all over the world.

Wherever there is a situation that threatens nature and the environment, we are there as Milas Municipality. While this is the case, I do not accept the heavy accusations and criticisms put forward about us. We are doing our best on environmental issues.

We think differently just in terms of the responsibilities that our duty imposes on us, or the operation of the processes.

No one can accuse us of environmental enmity and treason because of the differences in the way they die.

Especially as someone whose life is spent fighting for law and democracy; no one can associate us with certain individuals and groups. I spent almost all of my life, which is nearly 55 years, in Milas. The people of Milas are well aware of my life, which has been filled in the fields of Social, Culture, Art, Law, Sports, Politics, Labor and Environment. My life has passed in front of society with all its clarity. As far as I can see, these accusations have now gone beyond an environmental struggle and have evolved in another direction. However, feeling the trust and support of the society alleviates our sadness even if it is a little bit.

As a local administrator who has been subjected to investigations and complaints due to our work and support on environmental issues, I do not deserve what has been written.

I was investigated by the Muğla Governor's Office on the grounds that we met the vehicle request of the Milas City Council to attend Muçep's Güllük event, and a criminal complaint was filed with the Office of the Chief Public Prosecutor.

· We have been complained many times for giving tent support to the villagers waiting in the Akbelen forest.

· An investigation was launched against us for aid activities in fires.

We were also investigated for the support we gave to the installation of the container sent to Akbelen forest from Bodrum Municipality. Because Milas Municipality was written on the vehicle and personnel in the photograph taken for the complaint.

Being declared an enemy of the environment while being subjected to so many investigations and attacks due to the support we give to the environment and environmentalists; It is a situation that hurts the minds and hurts the conscience. There is no doubt that the explanations and insecure approaches of our closest people to us in this process have hurt me even more.

We continue to follow the process. We are aware of our duties and responsibilities. We expect your trust and support in us and our team. A heartfelt thank you to everyone who understands and supports us.”

Gumusluk Brands

MUĞLA LOCAL NEWS SON DAKİKA HABERLERİ

Muğla ve ilçelerinde yaşanan tüm sıcak gelişmeler, son dakika haberleri için  →  BURAYA TIKLAYIN

TAGS;

Bargilya Tuzla Sulak Alanı

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat

Muğla haberleri