Bodrum haberleri; Bodrum haber 1
HABER

Bodrum Belediyesi Danıştay'da açtığı davayı kazandı

Bodrum | Haber | News

Bodrum
HABER

Ortakentte imara açılan arazi

English News


Bodrum Municipality won the case it filed in the Council of State - CLICK

 

Yalçın Çakır Youtube

Paylaş


Gümüşlük Haber Ajansı (GHA) - 09.06.2022 - Ortakentte, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile imara açılan 1 milyon 100 metrekarelik hazine arazisi ile ilgili davada karar açıklandı.

Ortakent Mahallesi’nde, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile imara açılan 1 milyon 100 metrekarelik hazine arazisi ile ilgili olarak Bodrum Belediyesi’nce Danıştay’a açılan dava sonuçlandı. Danıştay Altıncı Dairesi, Yürütmenin Durdurulmasına karar verdi.

Ortakent Mahallesi, 353 ada 15, 60, 61, 62, 64, 116, 134, 135, 137 sayılı parsellere yönelik 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliği ile 1/25.000 ölçekli nazım imar planı, 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planına ilişkin 21.08.2020 tarih ve 31220 sayılı Cumhurbaşkanı kararının 20.08.2020 tarihinde Resmi Gazetede yayınlandı.

Bahse konu bölgede yapılaşmanın önünü açan karar için Bodrum Belediye Başkanlığı da yürütmenin durdurulması ve kararın iptali için Danıştay’a dava açtı.

Bodrum, Ortakentte imara açılan arazi, arşiv - Bodrum Belediyesi

Bodrum, Ortakentte imara açılan arazi, arşiv - Bodrum Belediyesi

Belediyeden açıklama

Bodrum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden gönderilen yazılı metne göre, Danıştay Altıncı Dairesi kararı şöyle;

Davaya konu planların yapıldığı alan 3. derece doğal sit alanı olarak ilan edilmiş bir bölgenin içinde olup çeşitli arkeolojik sit alanları, kalıntılar ve tescilli yapıları da barındırdığından 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa uygun olması gerekirken davaya konu 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planlarının plan açıklama raporunda doğal sit alanına ve alan içinde yer alan arkeolojik sit alanlarıyla tescilli kalıntı ve yapılara ilişkin alan araştırması yapıldığı, ancak bu verinin plan kararlarını nasıl şekillendirdiğine, doğal ve arkeolojik alan koruma yaklaşımı olarak nasıl bir plan yaklaşımı benimsendiğine ilişkin hiçbir açıklamanın yer almadığı, orta ve kuzey bölgelerinde yer alan tüm arkeolojik sit alanlarının ve korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarının yeşil alanlar içine isabet edecek biçimde bir planlama yapıldığı, ancak en güneyde yer alan 3. derece arkeolojik sit alanının diğerlerinden farklı olarak ticaret+turizm+konut olarak belirlenen kullanımın içinde yer aldığı, hatta üzerinden taşıt yolu da geçtiği, 2863 sayılı Kanun gereği bir arkeolojik sit alanı ile ilişkili olarak etkileşim-geçiş sahalarının, koruma esasları ve kullanma şartları ile yapılaşma sınırlamalarının planda belirtilmesi ve plan kararlarını yönlendirmesi, şekillendirmesi ve sınırlandırması gerekirken bu doğal sit ve arkeolojik alana ilişkin olarak plan paftasında bir koruma yaklaşımının benimsenmemiş olmasının 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa aykırılık taşıdığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu itibarla, dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı, hukuka aykırı imar planlarının uygulanması hâlinde giderilmesi güç veya imkânsız zararların doğacağı sonucuna ulaşılmıştır.” gerekçeleriyle açıkladığı kararında '2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 6352 sayılı Kanun ile değişik 27. maddesinin 2. fıkrasında öngörülen şartların birlikte gerçekleştiği anlaşıldığından davacının yürütmenin durdurulması isteminin kabulüne, dava konusu işlemin YÜRÜTÜLMESİNİN DURDURULMASINA' ”

Başkan Aras, “Bodrum’a rant gözüyle bakılmamalı”

Bu süreçte duyarlılık gösteren Bodrum Kent Konseyi, TMMOB, diğer ilgili tüm STK, Dernek, siyasi parti temsilcileri ve çevre gönüllüsü vatandaşlara teşekkür eden Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras şu açıklamayı yaptı;

Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı bulunan ve yüzölçümü toplamı 1.102.309,61 metrekare olan araziye ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca hazırlanan plan değişikliklerinin 5 Ekim 2020 tarihinde askıdan inerek yürürlüğe girmesinin ardından hukuki mücadelemizi başlatmıştık. 6 Ekim 2020 tarihinde Danıştay nezdinde yürütmenin durdurulması ve iptali istemiyle de davamızı açmıştık. Planlarda yapılan değişiklilerle kentin nefes aldığı önemli alanlardan biri konut, ticaret ve turizm alanına dönüştürülecekti. Doğal, tarihi ve kültürel zenginliği ile 3500 yıllık bir geçmişe sahip Bodrum’da tüm paydaşlarımızla bu kenti korumaya ve yaşatmaya çalışıyoruz.Bodrum'un bir rant alanı olarak değil korunacak bir dünya mirası olarak görülmesi gerekiyor.

Bodrum, Ortakentte imara açılan arazi, arşiv - Bodrum Belediyesi 2

Bodrum, Ortakentte imara açılan arazi, arşiv - Bodrum Belediyesi

YENİ HABER SİTENİZ

Gümüşlüğe özel haber sitesi yayına başladı. Gümüşlük Haber Ajansı yayın grubu bünyesinde faaliyete geçen Gümüşlük Haber Sitesi'nde 7/24 canlı ve güncel haberlere ulaşabilirsiniz. Ayrıca "Yetti Gari" köşesine yazabilirsiniz..

ENGLISH

World Environment Day in

Bodrum Municipality won the case it filed in the Council of State

In Ortakent, the decision was announced in the case regarding the 1 million 100 square meters of treasury land, which was opened for development with the Presidential Decree.

The lawsuit filed by the Bodrum Municipality to the Council of State regarding the 1 million 100 square meters of treasury land in Ortakent District, which was opened for development with the Presidential Decree, has been concluded. The Sixth Chamber of the Council of State decided to stay the execution.

Ortakent Neighborhood, 1/100,000 scale environmental plan amendment for parcels 15, 60, 61, 62, 64, 116, 134, 135, 137, block 353, 1/25.000 scale master development plan, 1/5000 scale master zoning for conservation purposes Following the publication of the President's decision dated 21.08.2020 and numbered 31220 regarding the 1/1000 scaled conservation application development plan and the 1/1000 scaled conservation plan in the Official Gazette on 20.08.2020, under the leadership of the Bodrum Municipality, together with all the stakeholders in the city, there was a reaction to the desire to open an urban green area of ​​1 million 100 thousand square meters for development. .

While various actions and press statements were organized for the decision that paved the way for the construction in the said region, Bodrum Municipality also filed a lawsuit to the Council of State for the stay of execution and the annulment of the decision.

According to the written text sent from Bodrum Municipality Press and Public Relations Directorate, the decision of the Sixth Chamber of the Council of State is as follows;

“Since the area where the plans subject to the case were made is within a region declared as a 3rd degree natural site and contains various archaeological sites, ruins and registered structures, it should be in accordance with the Law on the Protection of Cultural and Natural Assets No. and 1/1000 scaled conservation implementation zoning plans, it is stated that field research was carried out on the natural site area, archaeological sites and registered remains and structures within the area, but how this data shaped the plan decisions, what kind of a natural and archaeological area protection approach. There is no explanation about the adoption of the plan approach, all the archaeological sites in the central and northern regions and the immovable cultural assets that need to be protected are planned to be within the green areas, but the 3rd degree archaeological site in the south is different from the others. Indication of interaction-transition areas, protection principles and usage conditions and construction limitations in relation to an archaeological site in accordance with the Law No. 2863, which includes the use determined as trade+tourism+housing, and even through which a vehicle road passes, and to guide the plan decisions, It has been concluded that the fact that a conservation approach has not been adopted in the plan sheet regarding this natural site and archaeological site, while it should be shaping and limiting it, is in violation of the Law No. 2863 on the Protection of Cultural and Natural Assets. In this respect, it has been concluded that there is no compliance with the law in the action subject to the lawsuit, and that in case of implementation of unlawful zoning plans, damages that are difficult or impossible to remedy will arise. 'As it is understood that the conditions stipulated in the 2nd paragraph of the 27th article of the Administrative Procedure Law No. 2577 and the Law No. 6352 as amended are realized together, the plaintiff's request for stay of execution is accepted, the EXECUTE OF THE ACTION ISSUED'”

President Aras, "Bodrum should not be viewed as a rant"

Bodrum Mayor Ahmet Aras, who thanked the Bodrum City Council, TMMOB, all other relevant NGOs, associations, political party representatives and environmental volunteer citizens who showed sensitivity in this process, said, “The land whose property is registered in the name of the Treasury and whose total area is 1,102,309,61 square meters. We started our legal struggle after the plan changes prepared by the Privatization Administration regarding the issue came into effect on October 5, 2020. On October 6, 2020, we filed our case before the Council of State with a request for stay of execution and annulment. With the changes made in the plans, one of the important areas where the city breathed was to be transformed into a residential, commercial and tourism area. We are trying to protect and keep this city alive with all our stakeholders in Bodrum, which has a history of 3500 years with its natural, historical and cultural richness. Bodrum should be seen as a world heritage to be protected, not as a rent area.

Mugla News

TAGS;

Bodrum Belediyesi

Ortakent imara açılan arazi

Bodrum Haberleri